Riešenia neprerušovaného napájania kritických aplikácií

Technológie záložných zdrojov UPS

 

Základné technológie (topológie) statických záložných zdrojov UPS

V súvislosti s vysokým rastom kritických záťaží, v súčasnosti zahŕňa označenie UPS (Zdroje nepretržitého napájania) produkty od niekoľkých stoviek VA, určené pre kancelárske zariadenia až do niekoľko MVA, pre počítačové alebo telekomunikačné centrá. Zároveň sa uplatnené technológie diferencovali podľa charakteru, kritických vlastností a výkonu jednotlivých aplikácií.

A tak sa názvoslovie ponúkaných produktov vyvíjalo občas anarchickým, ba dokonca obchodne chybným spôsobom vzhľadom na užívateľa. Z tohto dôvodu sa CEI (Medzinárodná elektrotechnická komisia) pokúsila pre jednotlivé typy UPS stanoviť normy a zmerať ich parametre, prvky, ktoré prebral Cenelec (Európsky výbor pre normalizáciu). Štandard EN 50091-3 v súčasnosti jednoznačne definuje tri normované typy UPS, ako aj metódy merania ich technických parametrov.

UPS na princípe

- pasívneho čakania (po anglicky passive Stand-by),
- interakcie so sieťou (po anglicky Line-Interactive),
- dvojitej konverzie, (po anglicky double conversion).

Princíp činnosti Passive standby (Off-Line - VFD)

Najpoužívanejšia technológia na ochranu PC v relatívne nerušených prostrediach.
 

Ako to pracuje:

UPS počas bežnej prevádzky dodáva napájanie z elektrickej siete, ktoré je jednoducho filtrované, nie konvertované.
Prevádzka je sekvenčná, t.j. záťaž je prenesená z elektrickej siete na batériu a späť.
V prípade výpadku napájania, poklesu napätia, UPS pracuje z batérie aby dodávala stabilizované napájanie.
Táto technológia nie je vhodná pre často rušené inštalácie (priemyselné alebo zvláštne prostredia). 

Popis technológie

VFD (výstupné napätie aj frekvencia závislá na vstupnej frekvencii), bežne nazývané Off Line. Tieto zdroje sú úrčené hlavné pre elektronické záťaže, ktoré sú na vstupe vybavené spínaným zdrojom. Medzi takéto záťaže patrí takmer každá elektronika od domácich spotrebičov, registračné pokladnice, počítače, základné malé servery a podobne. Tieto spotrebiče majú na vstupe usmerňovač, ktorý vytvorí pre napájanie vlastnej elektroniky malé jednosmerné napätie, ktorým je zariadenie ako celok napájané. O kvalitu napájania sa stará samotný sínaný zdroj v spotrebiči. Napätie pri prevádzk z batérie nie je sínusové a nie sú vhodné na napájanie záťaží, ktoré obsahuju motory, indukčnosti a podobne.

Rady zdrojov UPS

Riello Eaton APC

Riello IPlug

Riello iPlug IPG

Ellipse ECO 

Ellipse ECO

Back-UPS® ES

Riello iDialog

 Riello iDialog IDG

Protection Center

Protection Station a centre

Back-UPS® CS
    Back-UPS® RS
  

Technológia UPS Off Line
Výhody:

  • Nízka cena.
  • Často dostatočná výkonnosť pre komerčné prostredia.

 

Princíp činnosti Line-Interactive (VI)

Technológia strednej úrovne na ochranu serverov.

Ako to pracuje:

Prevádzka je identická s passive standby UPS.
Tento UPS je riadený mikroprocesorom, ktorý monitoruje kvalitu elektrickej siete a reaguje na zmeny.
Pri veľkých úbytkoch napätia sa aktivuje booster, ktorý ich kompenzuje.

Popis technológie

VI (výstupné napätie je nezávislé od vstupného, frekvencia áno), bežne nazývané Line interactive. Tieto záložné zdroje sú vybavené na výstupe spravidla autotransformátorom, ktorý pri znížení alebo zvýšení vstupného napätia zvýši, prípadne zníži výstupné napätie. Tieto zdroje by mali mat pri prevádzke z batérie na výstupe sínusový tvar napätia, no boj o dosiahnutie nižšej ceny v posledných rokoch začal za technológiu Line Interactive označujovať aj zdroje active offline technológie za Line interactive. Tejto technológie sú všetky zdroje označené ako Line Interactive, ktoré na výstupe majú pri prevádzke z batérie trapézové napätie, či inak nazývane aj ako modifikovanyý sínus

Rady zdrojov UPS

Riello Eaton APC Poznámka

Riello NetPower 

Riello NetPower NPW

EATON 5E

EATON 5E

Smart-UPS® SC Na výstupe nie je sínus

Riello Vision

Riello Vision VST

EATON 5P

EATON 5P

Smart-UPS®  

Riello Vision Dual VSD

Riello VisionDual VSD

EATON 5PX

EATON 5PX

Smart-UPS XL Pre dlhé doby zálohovania
       
 

Technológia UPS Line Interactive
Výhody:

Na rozdiel od technológie standby, dokáže zvládať väčšie podpätia bez použitia batérie.
 

 

Princíp činnosti Dvojitá konverzia (On-line VFI)

Najvyššia technologická úroveň pre centralizovanú ochranu file serverov, garantujúca konštantnú kvalitu bez ohľadu na kvalitu elektrickej siete.

Ako to pracuje:

Dvojkonverzné UPS potláčajú rušenia elektrickej siete, ktoré dokážu zničiť počítače. Vstupný prúd je plne regenerovaný trvalou konverziou zo striedavého na jednosmerný a potom späť na striedavý. Táto technológia je nepostrádateľná pre vitálne firemné inštalácie a poskytuje trvalú ochranu napájania.
Dvojkonverzné UPS prepínajú na napájanie z batérie len pri výpadku elektrickej siete.

Popis technológie

VFI (výstupné napätie a frekvencia nezávislé od vstupného napätia a frekvencie) nazývané ako On Line alebo dvojitej konverzie. Len dvojitá konverzia (usmernenie vstupného striedavého napätia a potom jeho rozstriedanie na striedavé) je technológiou, ktorá dokáže na výstupe dodávať úplne nezávislé napätie a frekvenciu od vstupných hodnôt. Používanie termínu On Line môže zavádzať, nakoľko zdroj môže komunikovať On Line, no dvojitej konverzie nie je. Rovnako ako progresívna technológia napríklad prepínajúca na batérie bez prerušenia záťaže, no nezávisléá od vstupnej frekvencie nie je.

Rady zdrojov UPS

Riello
Eaton
APC

Sentinel Pro SEP

Riello Sentinel Pro SEP

EATON 9SX

EATON 9SX

Smart-UPS® OnLine

Sentinel Dual SDH

Riello Sentinel Dual SDH

Sentinel Dual SDL

Riello Sentinel Dual SDL

EATON 9PX 

EATON 9PX

Sentinel Power Green

Riello Sentinel Power Green SPM SPH

Sentinel Power

Riello Sentinel Power SPW SPT

Multi Sentry

Riello Multi Sentry

Eaton 9355 Galaxy 300, Galaxy 3500, Smart-UPS® VT Galaxy 5500

Master HP

Riello Master HP

  Galaxy 7000

Technológia UPS On Line
Výhody:

  • Vysoko výkonná technológia a poskytujúca trvalú ochranu napájania.
  • Trvalé napájanie pre aplikácie
  • Trvalá regulácia výstupného napätia.